คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี

คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี

นายสุรินทร์ บุญสนอง

กรรมการสภาสถาบัน คณาจารย์ประจำ

ประธานกรรมการ

นายจริยา เอียบสกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาการสอน

รองประธานกรรมการ

นางสาวอำพัน นุ่นตา

ตัวแทนศิษย์เก่า

กรรมการ

นายจิตต์ เอียดสังข์

ตัวแทนชุมชน

กรรมการ

ผศ.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

กรรมการ

นายปิยะ กรกชจินตนาการ

รองคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กรรมการ

นายประดิษฐ์ เหมือนคิด

ข้าราชการบำนาญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กรรมการ

นางผ่องพรรณ จรัสจินดารัตน์

ข้าราชการบำนาญ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กรรมการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน

และความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคระนอง

กรรมการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน

และความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคพังงา

กรรมการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน

และความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

กรรมการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและ

ความร่วมมือวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

กรรมการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน

และความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคกระบี่

กรรมการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน

และความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคตรัง

กรรมการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน

และความร่วมมือวิทยาลัยการอาชีพตรัง

กรรมการ

นายเฉลิมศักดิ์ มีไพบูลย์สกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายณรงค์ นวลเอียด

วิทยาลัยเทคนิคพังงา

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ