คณะกรรมการวิจัย

คณะกรรมการวิจัย

นายสุนทร พลรงค์

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประธานกรรมการ

นายเฉลิมศักดิ์ มีไพบูลย์สกุล

กรรมการ

นายอิมรอน สะมะนิ

กรรมการ

นายรังสิมันตุ์ กิ่งแก้ว

กรรมการ

ผศ.การุณ ชุมรักษ์

อนุกรรมการ

นายอภินัย ลีลากานต์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

อนุกรรมการและเลขานุการ

นายกิตติ บัณฑิตเลิศรักษ์

ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ