คณะกรรมการสภาสถาบัน

คณะกรรมการสภาสถาบัน

นายพะโยม ชิณวงศ์

นายกสภาสถาบัน

นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์

กรรมการสภาสถาบัน

มาตรา 23 (3)

นายอดิศักดิ์ ชัชเวช

กรรมการสภาสถาบัน

มาตรา 23 (3)

นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน

กรรมการสภาสถาบัน

มาตรา 23 (3)

นายกฤษฎา ตันสกุล

กรรมการสภาสถาบัน

มาตรา 23 (3)

นายปรีดี เกตุทอง

กรรมการสภาสถาบัน

มาตรา 23 (4)

นายสุรินทร์ บุญสนอง

กรรมการสภาสถาบัน

มาตรา 23 (4)

นายณรงค์ ฤทธิเดช

กรรมการสภาสถาบัน

มาตรา 23 (4)

นายเศรษฐาพันธ์ สุกใส

กรรมการสภาสถาบัน

มาตรา 23 (4)

นายโมรา หม่าเซ็น

กรรมการสภาสถาบัน

มาตรา 23 (5)

นายอิทธิโชติ กุลรัตนโชติ

กรรมการสภาสถาบัน

มาตรา 23 (5)

นางสาวเชิญพร กาญจนสายะ

กรรมการสภาสถาบัน

มาตรา 23 (5)

นายเรวัต อารีรอบ

กรรมการสภาสถาบัน

มาตรา 23 (5)

นายสุนทร พลรงค์

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2