คณะอนุกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์

คณะอนุกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์

นายโมรา หม่าเซ็น

กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23 (5)

ประธานอนุกรรมการ

นายสุรินทร์ บุญสนอง

กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23 (4)

รองประธานอนุกรรมการ

ประธานกรรมการบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด

อนุกรรมการ

ประธานหอการค้า จังหวัดภูเก็ต

อนุกรรมการ

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต

อนุกรรมการ

ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดภูเก็ต

อนุกรรมการ

นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จังหวัดภูเก็ต

อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่

อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง

อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตรัง

อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง

อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา

อนุกรรมการ

นางกาญจนา ทรงยศ

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

อนุกรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ