คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการบริหารตามนโยบายการศึกษา

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการบริหารตามนโยบายการศึกษา

นายสุนทร พลรงค์

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประธานอนุกรรมการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง

อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา

อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่

อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง

อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตรัง

อนุกรรมการ

นางกาญจนา ทรงยศ

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

อนุกรรมการและเลขานุการ

นายอภินัย ลีลากานต์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายเฉลิมศักดิ์ มีไพบูลย์สกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ