คณะอนุกรรมการพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

คณะอนุกรรมการพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายอดิศักดิ์ ชัชเวช

กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23 (3)

ประธานอนุกรรมการ

นายสมศักดิ์ ไชยโสดา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา

รองประธานอนุกรรมการ

นายธวัชชัย วิญญัตติกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองประธานอนุกรรมการ

นายศักดิ์สฤษดิ์ หนูเอียด

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง

อนุกรรมการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพังงา

อนุกรรมการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

อนุกรรมการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

อนุกรรมการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

อนุกรรมการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตรัง

อนุกรรมการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพตรัง

อนุกรรมการ

หัวหน้าางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

อนุกรรมการ

หัวหน้าางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตรัง

อนุกรรมการ

หัวหน้าางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพังงา

อนุกรรมการ

หัวหน้าางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

อนุกรรมการ

หัวหน้าางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

อนุกรรมการและเลขานุการ

นางสาวณัฐวรา คีรีเดช

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ