อนุกรรมการที่สภาสถาบัน

อนุกรรมการที่สภาสถาบัน

คณะอนุกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์

คณะอนุกรรมการวิชาการ

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการบริหารตามนโยบายการศึกษา

คณะอนุกรรมการพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี

คณะกรรมการวิจัย