สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 25582751102529

ภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Automotive Technology (Continuing program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยียานยนต์)

ชื่อย่อ (ไทย) : ทล.บ. (เทคโนโลยียานยนต์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology (Automotive Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Tech. (Automotive Technology)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต

รูปแบบหลักสูตร

รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ทฤษฎีและปฏิบัติโดยการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการที่ทำความร่วมมือกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ได้แก่ บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด บริษัท อนุภาษฟอร์ดกระบี่ จำกัด บริษัท มิตซูชูเกียรติยนต์ กระบี่ จำกัด บริษัท โตโยต้าอันดามันกระบี่ จำกัด บริษัท ดุสิตออโต้เซลส์ จำกัด

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์บริการด้านยานยนต์

2. ช่างปฏิบัติการด้านบริการยานยนต์

3. ผู้ฝึกอบรม/ครูฝึกด้านยานยนต์

4. ผู้ประกอบการอิสระด้านยานยนต์

วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้จัดในวันและเวลาดังต่อไปนี้

วันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่าง เวลา 17.30 - 21.30 น.

และ/หรือ วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.30 น.

การจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการให้จัดในวันและเวลาดังต่อไปนี้

วันจันทร์ - เสาร์ ระหว่าง เวลา 08.00 - 17.30 น.

และ/หรือ ให้ขึ้นอยู่กับสถานประกอบการนั้น ๆ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล หรือ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2