สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 25562751103607

ภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Automotive Technology (Continuing program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยียานยนต์)

ชื่อย่อ (ไทย) : ทล.บ. (เทคโนโลยียานยนต์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology (Automotive Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Tech. (Automotive Technology)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต

รูปแบบหลักสูตร

รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้จากทฤษฎีและปฏิบัติโดยการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการที่ทำความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคตรัง ในด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดยการฝึกอาชีพในสถาน ประกอบการ ได้แก่ บริษัทอนุภาษฟอร์ด จำกัด บริษัทอีซูซุอันดามันเซลส์ สาขาตรัง จำกัด บริษัท โตโยต้าเมืองตรัง ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า จำกัด บริษัท ตรังลีลายนต์ จำกัด บริษัท ฮีโน่ตรัง จำกัด หจก.เธียรศักดิ์ ออโตเซอร์วิส บริษัท ชาญศิริ ออโตเซลล์ จำกัด บริษัท ตรังฮอนด้าคารส์ จำกัด บริษัท มาสด้าดุสิตตรัง จำกัด ศูนย์บริการโกศลยางยนต์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักปฏิบัติการแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยียานยนต์

2. นักปฏิบัติการทดสอบสมรรถนะเทคโนโลยียานยนต์

3. นักปฏิบัติการฝึกอบรมและเผยแพร่ทางด้านเทคโนโลยียานยนต์

4. นักบริหารด้านธุรกิจยานยนต์

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วัน - เวลาในราชการปกติ (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.)

นอกวัน - เวลาราชการ (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00 - 21.00 น.) (วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

2. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 กำหนด