แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์

แบบฟอร์มขอพัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตร

ทล.บ. 01 แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่.doc

ทล.บ. 01 แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่.pdf

ทล.บ. 02 แบบผลงานทางวิชาการ และประสบการณ์สอนของอาจารย์ประจำหลักสูตร.doc

ทล.บ. 02 แบบผลงานทางวิชาการ และประสบการณ์สอนของอาจารย์ประจำหลักสูตร.pdf

ทล.บ. 03 แบบเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร.doc

ทล.บ. 03 แบบเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร.pdf

ทล.บ. 04 สรุปการปรับปรุงหลักสูตร.doc

ทล.บ. 04 สรุปการปรับปรุงหลักสูตร.pdf

ทล.บ. 05 แบบสรุปการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิชาการ.doc

ทล.บ. 05 แบบสรุปการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิชาการ.pdf

ทล.บ. 06 แบบสรุปการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน.doc

ทล.บ. 06 แบบสรุปการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน.pdf

แบบฟอร์มรายงานผลการเรียน