สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคตรัง

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 25606031100037

ภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Electrical Technology (Continuing program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้า)

ชื่อย่อ (ไทย) : ทล.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้า)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology (Electrical Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Tech. (Electrical Technology)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต

รูปแบบหลักสูตร

รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรปฏิบัติการ

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

วิทยาลัยเทคนิคตรัง ได้ทำความร่วมมือกับสถานประกอบการ ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมจัดการศึกษาเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยมีสถานประกอบการจำนวน 6 แห่ง ดังนี้ บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด บริษัทไทยเทครับเบอร์คอร์ปอเรชัน จำกัด บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำกัด (มหาชน) บริษัทตรังน้ำมันปาล์ม จำกัด บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดตรัง

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักเทคโนโลยีไฟฟ้าของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน

2. นักเทคโนโลยีวางแผนการใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมและรัฐวิสาหกิจ

3. ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง งานดัดแปลงและติดตั้งเครื่องจักรกลไฟฟ้า

4. นักเทคโนโลยีดูแล ติดตั้งและซ่อมแซมเครื่องจักรกลไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

วันทำการปกติในเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์

นอกวันเวลาราชการ วันเสาร์ - อาทิตย์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

2. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3. เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เป็นผู้กำหนด