ผู้บริหารสถาบัน

ผู้บริหารสถาบัน

นายสุนทร พลรงค์

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

นางกาญจนา ทรงยศ

รองผู้อำนวยการสถาบัน

ฝ่ายบริหาร

นาย อภินัย ลีลากานต์

รองผู้อำนวยการสถาบัน

ฝ่ายวิชาการ

นายเฉลิมศักดิ์ มีไพบูลย์สกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน

นายธิติวัชร์ ไพศาลกิจสงวน

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์ และความร่วมมืออาชีวศึกษา

(ว่าง)

ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต