ความเป็นมาของสถาบัน

ความเป็นมาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 กําหนดให้สถาบันการอาชีวศึกษาเกิดจากการ รวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและคํานึงถึงการประสานความ ร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งยัง เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและ เทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่ชํานาญการปฏิบัติการสอน การวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ตลอดจน กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้เป็นหน่วยงานการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการจัดอัตรากําลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีภารกิจเกี่ยวกับ การจัดการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่ชํานาญการปฏิบัติ การสอน การวิจัย การถ่ายทอด วิทยาการและเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้บริการ วิชาการและวิชาชีพแก่สังคม โดยมีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

(ก) จัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนในด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ระดับปริญญาสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ รวมทั้ง ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงมีความชํานาญในการสอน

(ข) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษา การถ่ายทอดวิทยาการ และเทคโนโลยี การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม

(ค) จัดทําข้อเสนอแนะ แนวนโยบาย แผนพัฒนาสถาบัน ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน การอาชีวศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรการอาชีวศึกษาของสถาบัน

(ง) ส่งเสริม ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันการศึกษา อาชีวศึกษาเอกชน สถานประกอบการ ภาคเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐในการเข้าร่วม เป็นเครือข่ายของสถาบันเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ การวิจัยพัฒนาการอาชีวศึกษาและ การจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ

(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอจัดตั้งงบประมาณ การจัดหารายได้ การบริหารงาน งบประมาณการเงินและทรัพย์สินของสถาบัน

(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษา การติดตามตรวจสอบ การประเมินผลการบริหารจัดการของสถาบันให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนพัฒนา และ มาตรฐานการอาชีวศึกษา

(ช) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการสภาสถาบันและดําเนินการตามที่สภาสถาบัน มอบหมาย

(ซ) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของสภาสถาบันหรือตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย

ข้อ 1 ให้จัดตั้งส่วนราชการในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 สํานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ดังต่อไปนี้

(1) สํานักงานผู้อํานวยการสถาบัน

(2) สํานักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา

(3) สํานักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

(4) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

(5) อาชีวศึกษาบัณฑิต

(6) วิทยาลัยเทคนิคระนอง

(7) วิทยาลัยเทคนิคพังงา

(8) วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

(9) วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

(10) วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

(11) วิทยาลัยเทคนิคตรัง

(12) วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ข้อ 2 ส่วนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) สํานักงานผู้อํานวยการสถาบัน มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) งานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของสถาบัน งานการประชุมอื่น ๆ ของสถาบัน

(ข) ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ งานวิเทศสัมพันธ์ งานการตลาด เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจการสถาบัน

(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน การบัญชี การพัสดุอาคารสถานที่ งบประมาณและทรัพย์สินของสถาบัน

(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากร ส่งเสริมวิจัย และระบบคุณธรรม ของบุคลากร

(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย นิติกรรม สัญญา งานเกี่ยวกับความ รับผิดชอบทางแพ่งทางอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในหน้าที่ ของสถาบัน

(ช) ปฏิบัติงานอื่นที่ไม่ได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในสถาบัน รวมทั้งส่งเสริมการดําเนินงานของวิทยาลัยและหน่วยงานในสถาบัน

(ซ) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ได้รับมอบหมาย

(2) สํานักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) จัดทําแผนพัฒนาของสถาบันเกี่ยวกับการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติ

(ข) ศึกษาและวางแผนการผลิต เพื่อพัฒนาคุณภาพกําลังคนสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(ค) ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์ และความร่วมมืออาชีวศึกษา ให้มีความสามารถในการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ แข่งขันสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี

(ง) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาโดยความร่วมมือกับสถานศึกษา เอกชน สถานประกอบการ ให้สามารถจัดการอาชีวศึกษาสอดคล้องกับ นโยบายและมาตรฐานการอาชีวศึกษาเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด ประโยชน์สูงสุด

(จ) จัดให้มีทุนและแหล่งทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา และการสร้างเครือข่าย เชิงการตลาด การธุรกิจร่วมกับทุกภาคส่วน และการส่งเสริมการบริหาร จัดการและการพัฒนาปรับปรุงวิทยาลัยและสถาบัน

(ฉ) การติดตาม ประเมิน และการรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาและ การฝึกอบรมวิชาชีพดําเนินการตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการอาชีวศึกษา

(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับการติดตาม ประเมิน และการรายงานผลการจัดการ อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติ ราชการ และมาตรฐานการอาชีวศึกษา

(ซ) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ได้รับมอบหมาย

(3) สํานักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ประสานเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมทั้งโครงการพิเศษ อื่น ๆ ที่สถาบันกําหนด หรือสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กําหนดให้สถาบันดําเนินการ

(ข) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนเกี่ยวกับงานด้านการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม งานโครงการ กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาการ เสริมสร้างคุณภาพและการส่งเสริมความประพฤติผู้เรียน

(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ภูมิปัญญา ท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย

(ง) ส่งเสริมและประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ สําหรับกลุ่มพิเศษอื่น ๆ

(จ) ส่งเสริม สนับสนุนทุนทางปัญญา ทุนมนุษย์ และคลังสมองการอาชีวศึกษา

(ฉ) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับมอบหมาย

(4) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา การวิจัย การทดลอง โดยประสานความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมดําเนินการจัดตั้งศูนย์วิจัย ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ

(ข) สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อความเป็นเลิศ ทางวิชาการ

(ค) ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

(5) อาชีวศึกษาบัณฑิต มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) การกํากับ ดูแล ควบคุม และการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการในสาขาวิชาต่าง ๆ

(ข) ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติการสอน การวิจัย ถ่ายทอด วิทยาการและเทคโนโลยี

(ค) ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

(ง) ส่งเสริมและประสานงานให้คณาจารย์ ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา ด้านวิชาการ ส่งเสริมความก้าวหน้าและพัฒนาให้มีตําแหน่งทางวิชาการ การวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ทางการอาชีวศึกษา การพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และ การฝึกอบรมวิชาชีพ รวมทั้งการถ่ายทอดวิทยาการแก่ชุมชนและสังคม

(จ) ดําเนินการและประสานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการอาชีวศึกษาและ วิชาชีพ มาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ การเทียบโอนผล การเรียนหรือ ประสบการณ์ด้านวิชาชีพและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการให้คําปรึกษาแนะนํา นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล

(ฉ) ประสานการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการสังกัดสถาบันและเครือข่าย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับหลักสูตรการอาชีวศึกษาและ วิชาชีพ มาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ

(ช) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

(6) วิทยาลัยเทคนิคระนอง วิทยาลัยเทคนิคพังงา วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต วิทยาลัย อาชีวศึกษาภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ วิทยาลัยเทคนิคตรัง และวิทยาลัย การอาชีพตรัง มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนา กําลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือและระดับเทคนิค ให้มีสมรรถนะสอดคล้อง กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามหลักสูตรมาตรฐาน การอาชีวศึกษาและมาตรฐาน วิชาชีพ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดแรงงานทั้งภายในและต่างประเทศ

(ข) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ชุมชน สังคม สถานประกอบการ ในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีความรู้ ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถนําไป ประกอบอาชีพ ในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระได้ รวมทั้งเป็น ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง การให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

(ค) ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการศึกษาวิจัย และ พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและ สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งการให้บริการ ทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม

(ง) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ