สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 255627511103596

ภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเนื่อง)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Hotel (Continuing program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (การโรงแรม)

ชื่อย่อ (ไทย) : ทล.บ. (การโรงแรม)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology (Hotel)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Tech. (Hotel)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต

รูปแบบหลักสูตร

รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรเทคโนโลยีทางปฏิบัติการ

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้จากทฤษฎีและปฏิบัติโดยการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการที่ทำความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตในด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดยฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ได้แก่ โรงแรมรามาด้า ภูเก็ต ดีวาน่า โรงแรมชูการ์มารีน่า รีสอร์ท อาร์ต โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ตป่าตอง โรงแรมกะตะ ซีบรีซ รีสอร์ท โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต โรงแรมทวินปาล์มส์ ภูเก็ต โรงแรมเดอะ รอยัล ปาล์ม บีช ฟร้อนท์ โรงแรมภูเก็ต กะตะ รีสอร์ท โรงแรมอมันปุรี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. พนักงานประจำเรือสำราญ

2. พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

3. พนักงานบริการงานส่วนหน้าโรงแรม

4. พนักงานบริการงานแม่บ้านโรงแรม

5. พนักงานบริการงานครัวโรงแรม

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการโรงแรม หรือสาขาการโรงแรมและบริการ

2. มีคุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2