สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 25582751102362

ภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Information Technology (Continuing program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อย่อ (ไทย) : ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology (Information Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Tech. (Information Technology)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต

รูปแบบหลักสูตร

รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง มีความร่วมมือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ตกลงกับสถานประกอบการเอกชน/ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ดังนี้

บริษัท ปิระมิด โซลูชัน จากัด

บริษัท โอเพนซอร์ส เทคโนโลยี จากัด

บริษัท เลี่ยนอุดม จากัด

บริษัท เว็บ คอนเน็กชัน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพเกี่ยวกับปฏิบัติงานด้านเทคนิคชั้นสูงและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน ดังนี้

กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

1. นักเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมเมอร์ (Programmer)

2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst and Design)

3. นักจัดการความรู้ (Knowledge Management Staff)

4. นักบริหารฐานข้อมูล (Database Administrator)

5. นักออกแบบสื่อประสม (Multimedia Designer)

6. นักออกแบบเว็บ (Web Designer) & ผู้บริหารเว็บ (Webmaster)

กลุ่มอื่น ๆ

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Computer Technical Officer)

2. ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)

วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้จัดในวันและเวลาดังต่อไปนี้

วันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่าง เวลา 17.30 - 21.30 น.

และ/หรือ วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.30 น.

การจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการให้จัดในวันและเวลาดังต่อไปนี้

วันจันทร์ - เสาร์ ระหว่าง เวลา 08.00 - 17.30 น.

และ/หรือ ให้ขึ้นอยู่กับสถานประกอบการนั้น ๆ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 กำหนด