สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 25616031100038

ภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Information Technology (Continuing program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อย่อ (ไทย) : ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology (Information Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Tech. (Information Technology)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต

รูปแบบหลักสูตร

รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรปฏิบัติการ

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

สถาบันได้ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการได้แก่ ได้แก่ บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัทตรังแอ็ดวานซ์ คอมพิวเตอร์ จำกัด บริษัท Wisdom Network Co Ltd บริษัท DOCTOR PC 2004 จำกัด บริษัทแอดไวซ์ โฮลดิ่งส์ กรุ๊ป จำกัด (สาขาที่ 00076) ห้างหุ้นส่วนจำกัดมายคอม ห้างหุ้นส่วนจำกัดโคชคอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิส

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

เป็นนักเทคโนโลยีที่สามารถบริหาร จัดการ ดำเนินการ ควบคุมการปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลต้องการให้ประเทศไทยเป็นไทยแลนด์ 4.0 และสอดคล้องกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเน้นด้านการท่องเที่ยวบริการ และประกอบอาชีพอิสระได้ ซึ่งสามารถทางานในตำแหน่งต่าง ๆ ได้ดังนี้

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. อาชีพนักวิเคราะห์ระบบ (System analysis)

2. อาชีพผู้ดูแลและบริหารฐานข้อมูล (Database administrator)

3. อาชีพผู้ดูแลและบริหารระบบ (System administrator)

4. อาชีพผู้ดูแลและบริหารระบบเครือข่าย (Network administrator)

5. อาชีพนักปฏิบัติการด้านเน็ทเวิร์คและความปลอดภัย (Network and Security Professionals)

6. อาชีพนักเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมเมอร์ (Programmer)

7. อาชีพนักจัดการความรู้ (Knowledge Management Staff)

8. อาชีพบริหารความมั่นคงและความปลอดภัย (Security and Safety Administrator)

9. อาชีพนักออกแบบเว็บไซต์ (Web Designer)&ผู้บริหารเว็บ (Webmaster)เป็นต้น

กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

1. เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิคซอฟต์แวร์ (Software Technical Support)

2. เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือด้านเทคนิค (Technical Help Desk)

3. ผู้ประสานงานโครงการด้านเทคนิค (Technical Project Coordinator)

4. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะผลิตภัณฑ์ (Product Specialist) เป็นต้น

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วัน - เวลาในราชการปกติ (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.)

นอกวัน - เวลาราชการ (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00 - 21.00 น.) (วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ