ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ

ข้อบังคับ

1.ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556

2.ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 พ.ศ. 2558

3.ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปริญญา พ.ศ. 2558

4.ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย การสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และการให้ปริญญาตรีเกียรตินิยม พ.ศ. 2559

5.ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย ปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2559

6.ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2559

7.ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2561

8.ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

9.ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

10.ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย โอกาสและเงื่อนไขการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2563

11.ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 พ.ศ. 2563

12.ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

13.ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ พ.ศ. 2563

14.ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย การรับงานวิจัยและวิธีการรับงานวิจัย พ.ศ. 2564

15.ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564

16.ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

17.ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการสถาบัน และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. 2564

ระเบียบ

ประกาศ

1.ประกาศสถาบันฯ เรื่องการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนระดับปริญญาตรี พ.ศ 2558

2.ประกาศสถาบันฯ เรื่องการศึกษวิชาภาษาอังกฤษทักษะวิชาชีพ โดยไม่นับหน่วยกิต ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

3.ประกาศสถาบันฯ เรื่องแนวปฏิบัติการรับทราบหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์

4.ประกาศสถาบันฯ เรื่องการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 พ.ศ. 2564

5.ประกาศสถาบันฯ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการทดสอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

6.ประกาศสถาบันฯ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษและการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

7.ประกาศสถาบันฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

8.ประกาศสถาบันฯ เรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทดแทนการฝึกอาชีพของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019