ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษภาคใต้ 2

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการสถาบัน และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. 2564

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย การรับงานวิจัยและวิธีการรับงานวิจัย พ.ศ. 2564

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ พ.ศ. 2563

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 พ.ศ. 2563

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย โอกาสและเงื่อนไขการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2563

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2561

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2559

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย การสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และการให้ปริญญาตรีเกียรตินิยม พ.ศ. 2559

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย ปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2559

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปริญญา พ.ศ. 2558

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 พ.ศ. 2558

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556

ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษภาคใต้ 2

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษภาคใต้ 2

ประกาศสถาบันฯ เรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทดแทนการฝึกอาชีพของนักศึกษา ระดับ ปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศสถาบันฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประกาศสถาบันฯ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษและการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประกาศสถาบันฯ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการทดสอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประกาศสถาบันฯ เรื่องการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 พ.ศ. 2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องแนวปฏิบัติการรับทราบหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ผ่านระบบออนไลน

ประกาศสถาบันฯ เรื่องการศึกษวิชาภาษาอังกฤษทักษะวิชาชีพ โดยไม่นับหน่วยกิต ของนักศึกษาระดับปริญญา ตรี

ประกาศสถาบันฯ เรื่องการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนระดับปริญญาตรี พ.ศ 2558