สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 25616031100031

ภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ต่อเนื่อง)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Tourism (Continuing program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (การท่องเที่ยว)

ชื่อย่อ (ไทย) : ทล.บ. (การท่องเที่ยว)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology (Tourism)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Tech. (Tourism)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต

รูปแบบหลักสูตร

รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรปฏิบัติการ

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตที่จัดกำรเรียนการสอนโดยตรงสาหรับความร่วมมือกับสถาบันอื่น ๆ ได้ทำข้อตกลงร่วมมือกับสถานประกอบการ ได้แก่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานภูเก็ต บริษัท ซี ทัวร์ จำกัด บริษัท ภูเก็ต บิสิเนส กรุ๊ป จำกัด บริษัท ซี แองเจิ้ล ครูซ จำกัด บริษัท ภูเก็ตไอส์แลนด์ ฮอปเปอร์ จำกัด บริษัท ภูเก็ต ซีแลนด์ จำกัด บริษัท ซีฟำเรอร์ ไดเวอร์ จำกัด

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. พนักงานประจำเรือสำราญ

2. พนักงานขายและการตลาดบริษัทนำเที่ยว

3. พนักงานบริษัทนำเที่ยว

4. มัคคุเทศก์ (ตามพระราชบัญญัติมัคคุเทศก์และบริษัทนำเที่ยว)

5. พนักงานวางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษ

6. ผู้แนะนำการเดินทางท่องเที่ยว

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วันเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์

นอกเวลาราชการ วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการท่องเที่ยว

2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2