ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนํา ด้านวิชาชีพ เทคโนโลยีและการวิจัย

ปณิธาน

มุ่งเน้นจัดการศึกษาวิชาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการ ด้วยความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย

เอกลักษณ์

สถาบันแห่งอุตสาหกรรมบริการ

อัตลักษณ์

เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ ทักษะเยี่ยม

นิยาม

เป็นสถาบันที่มุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านอาชีพ ให้ผู้สําเร็จการศึกษาเป็นนักปฏิบัติการมืออาชีพและมุ่งเน้นการ ศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชน และสังคมในระดับชาติ

ปรัชญา

ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพที่มีสมรรถนะและคุณลักษณะพร้อมในการประกอบอาชีพศึกษาต่อ และ เป็นผู้ประกอบการ

จุดเน้น

พัฒนากําลังคน ด้านวิชาชีพ สู่ภาคอุตสาหกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนในด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ระดับปริญญาสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

2. พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและการวิจัย เพื่อการพัฒนาประเทศ

3. บริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคม

4. ทะนุ บํารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

5. ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่ชํานาญการปฏิบัติการสอน

6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการอาชีวศึกษา ที่มีคุณภาพระดับชาติ

2. เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ

3. เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีสู่ชุมชน และสังคม

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการทะนุ บํารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

5. พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

6. บริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง

7. ส่งเสริมจัดกิจกรรมและการศึกษาตามนโยบาย และจุดเน้นหรือข้อเสนอแนะของภาครัฐ หรือสอศ. เพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ

8. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบ ICT ในการสื่อสาร เพื่อการบริหาร การจัดการศึกษา และการบริการ วิชาการและวิชาชีพ