หน้าแรก

วารสารวิจัยและนวัตกรรม

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2564) : วารสารวิชาการวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2564) : วารสารวิชาการวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2563) : วารสารวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2563) : วารสารวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

แนะนำสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒

แนะนำสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒

แนะนำสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒

สถานศึกษาในสังกัด

 • วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

 • วิทยาลัยเทคนิคตรัง

 • วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

 • วิทยาลัยเทคนิคพังงา

 • วิทยาลัยเทคนิคระนอง

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

 • วิทยาลัยการอาชีพตรัง

อาชีวบัณฑิต

 • แนวทางการพัฒนาหลักสูตร

 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

 • แบบฟอร์ม คอศ.

 • ระบบรับทราบหลักสูตร CHECO

 • ระบบประกันคุณภาพการศึกษา IVEQA

 • แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • สาขาวิชาการโรงแรม

 • สาขาวิชาการท่องเที่ยว

 • สาขาวิชาการตลาด

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

eStudent

 • แบบคำร้อง

 • ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต

 • คู่มือพิธีการรับพระราชทานปริญญาบัตร