หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

วีดีทัศน์แนะนำ

ข่าวกิจกรรมของสถาบัน

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ร่วมประชุมอนุกรรมการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา...

29 ก.ย. 2565

ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 22 กันยายน 2565 ณ โรงแรม...

22 ก.ย. 2565

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูดีศรีอาชีวะ...

20 ก.ย. 2565

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 20 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม...

20 ก.ย. 2565

ประชุมหารือความร่วมมือด้านการศึกษา กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วันที่ 19 กันยายน 2565...

19 ก.ย. 2565

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากำลังคนด้านการท่องเที่ยวทางน้ำ ในศตวรรษที่ 21...

15-17 ก.ย. 2565

ประชุมคณะกรรมการกองบรรณาธิการ วารสารวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งที่ 1/2565...

15 ก.ย. 2565

ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งพิเศษ วันที่ 15 กันยายน 2565 ณ...

15 ก.ย. 2565

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 15 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสถา...

15 ก.ย. 2565

ผลงานวิจัย อาจารย์ / นักศึกษา

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

ระเบียบข้อบังคับสถาบัน

สถานศึกษาในสังกัด

 • วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

 • วิทยาลัยเทคนิคตรัง

 • วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

 • วิทยาลัยเทคนิคพังงา

 • วิทยาลัยเทคนิคระนอง

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

 • วิทยาลัยการอาชีพตรัง

อาชีวบัณฑิต

 • แนวทางการพัฒนาหลักสูตร

 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

 • แบบฟอร์ม คอศ.

 • ระบบรับทราบหลักสูตร CHECO

 • ระบบประกันคุณภาพการศึกษา IVEQA

 • แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • สาขาวิชาการโรงแรม

 • สาขาวิชาการท่องเที่ยว

 • สาขาวิชาการตลาด

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

eStudent

 • แบบคำร้อง

 • ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต

 • คู่มือพิธีการรับพระราชทานปริญญาบัตร